uitgebreid zoeken

Categorieën

Uitzonderingen

Type

Algemene Voorwaarden Hollandse Hoogte BV

Download PDF: Nederlands / English

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij expliciet anders is aangegeven:
A. Hollandse Hoogte: Hollandse Hoogte B.V., kantoorhoudende Zwaardstraat 16, 2584 TX Den Haag geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 33180162.
B. Klant: De afnemer van de producten en/of diensten van Hollandse Hoogte B.V., al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard.
C. Licentiegever: De leverancier van de Foto, waaronder fotografen, agentschappen en collecties, namens welke Hollandse Hoogte optreedt als tussenpersoon.
D. De Foto: een fotografisch werk in de zin van de Auteurswet, dan wel een ander werk in de zin van die wet, welk werk met een fotografisch werk op één lijn kan worden gesteld, en waarvan een bestand en gebruikslicentie door Hollandse Hoogte aan de Klant wordt geleverd.
E. Werkzaamheden: al hetgeen Hollandse Hoogte, naast de levering van Foto’s, op verzoek van de Klant verricht, maakt, uitvoert, (doet) verrichten, (doet) maken en/of (doet) uitvoeren, alles in de ruimste zin van het woord. Waaronder, maar niet uitsluitend, het fotograferen in opdracht, commerciële exploitatie, redactiediensten, het ontwerpen en vervaardigen van een Foto, het geven van advies en het verrichten van diensten op locatie.
F. Opdracht: het verzoek van de Klant aan Hollandse Hoogte om tegen betaling een of meerdere Foto’s te leveren en/of werkzaamheden te (doen) verrichten.
G. Offerte: een aanbieding van Hollandse Hoogte aan de Klant tot het leveren van een Foto en/of het verrichten van Werkzaamheden.
H. Overeenkomst: de rechten en verplichtingen van Hollandse Hoogte en de Klant, voortvloeiende uit de Offerte en de Opdracht.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Hollandse Hoogte en de Klant, ook na het beëindigen van een Overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden zijn afgeweken. De Overeenkomst komt tot stand door Opdracht van de Klant en aanvaarding daarvan van Hollandse Hoogte.
2.2 Algemene voorwaarden die door de Klant worden gehanteerd worden door Hollandse Hoogte uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offerte, Levering en Betaling

3. Offerte, Levering en Betaling

3.1 Foto's van Hollandse Hoogte worden ter beschikking gesteld via internet en/of via digitale transmissie. Hollandse Hoogte beheert, voor het openbaar maken van Foto’s, diverse websites, waaronder www.hollandse-hoogte.nl.
3.2 Offertes van Hollandse Hoogte zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Een Offerte van Hollandse Hoogte verplicht Hollandse Hoogte nooit tot nakoming van een deel van de geoffreerde prestatie tegen een evenredig deel van de prijs.
3.3 Indien geen andere vergoeding schriftelijk is overeengekomen zal Hollandse Hoogte de daarvoor gebruikelijke vergoedingen hanteren. Prijzen zijn opvraagbaar bij Hollandse Hoogte. Hollandse Hoogte is gerechtigd om tussentijdse wijzigingen in de Overeenkomst, uitgevoerd op verzoek van de Klant, door te berekenen aan de Klant. Alle door de Klant aan Hollandse Hoogte te betalen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting.
3.4 Alle Werkzaamheden kunnen aan de Klant worden gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de Klant in verzuim en is hij de wettelijke rente, vermeerderd met 2%, verschuldigd. Indien Hollandse Hoogte tot incasso van vorderingen moet overgaan zullen de incassokosten aan de Klant in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 250,00.
3.5 Klachten zullen uiterlijk [10] dagen na levering schriftelijk aan Hollandse Hoogte worden gemeld.

4. (Intellectuele) Eigendom en Gebruik

4.1 De (intellectuele) eigendom dat rust op de Foto, blijft bij Hollandse Hoogte en/of diens Licentiegevers, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 De Klant zal Hollandse Hoogte vooraf informeren van het voorgenomen gebruik, het doel, medium, duur, wijze en oplage. Bij gebruik op internet zal de Klant Hollandse Hoogte informeren van iedere website waarvoor zij de Foto wenst te gebruiken.
4.3 Geen enkel gebruik van het Fotobestand en/of de Foto door de Klant is toegestaan, zolang de Klant nog niet volledig heeft voldaan aan iedere afgesproken en/of vastgelegde verplichting, zoals het voldoen van de vergoeding, voortvloeiende uit welke overeenkomst met Hollandse Hoogte dan ook.
4.4 Een door Hollandse Hoogte aan de Klant verstrekte licentie omvat een niet-exclusieve toestemming tot eenmalig gebruik op de overeengekomen wijze voor een bepaald doel. Toestemming voor gebruik in een medium houdt geen toestemming voor openbaarmaking op een ander medium in. De licentie wordt beperkt uitgelegd, in het voordeel van Licentiegever en Hollandse Hoogte.
4.5 De Klant mag:
a. de Foto eenmalig publiceren, in ongewijzigde vorm, uitsluitend volgens de met Hollandse Hoogte overeengekomen publicatiecriteria;
b. een kopie van de Foto maken voorzover dat nodig is voor het overeengekomen gebruik.
4.6 de Klant is niet bevoegd:
a. sublicenties met betrekking tot de Foto te verlenen aan derden of de verleende rechten over te dragen;
b. Foto’s te herpubliceren, doorverkopen, kopen ten behoeve van een ander, of over te dragen of te distribueren;
c. de Foto te publiceren zonder naamsvermelding, als hierna omschreven onder 4.7.a;
d. van de Foto andere kopieën te maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik;
e. de Foto op te slaan in een databank, archief of andere mogelijke vorm van digitale opslag, die verder gaat dan het gebruik van de Foto volgens de Overeenkomst;
f. de Foto te gebruiken in een downloadbaar of printbaar format bedoeld voor distributie;
g. de Foto in zodanige context te gebruiken dat dit schadelijk is voor Hollandse Hoogte of haar Licentiegevers, of een recht van een geportretteerde schendt, zoals maar niet beperkt tot een wijze die afbreuk doet aan de eer en goede naam, de privacy schendt, van sexuele aard is, een ernstige beschuldiging inhoudt, of anderszins onrechtmatig is.

4.7 De Klant heeft de volgende verplichtingen:
a. de Klant draagt ervoor zorg dat bij het (doen) openbaar maken en het (doen) verveelvoudigen van de Foto, in welke vorm dan ook, de naam van de bron van de Foto te allen tijde duidelijk bij de Foto, dat wil zeggen tenminste onder of op de Foto of in het colofon waarin naar de Foto wordt verwezen, wordt vermeld, middels de navolgende vermelding: “[naam fotograaf] / Hollandse Hoogte”, of middels een andere met Hollandse Hoogte overeengekomen verwijzing naar/vermelding van de Foto in de publicatie;
b. in het geval van digitale/elektronische openbaarmaking/verveelvoudiging is de Klant tevens gehouden ervoor zorg te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door Hollandse Hoogte tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF-, de IPTC-, de XMP- en de ICC-standaards. Bij niet-nakoming van het voorgaande komt Hollandse Hoogte een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Hollandse Hoogte gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand);
c. de Klant en/of elke eindgebruiker die de Foto openbaar maakt of doet openbaar maken, dient zelf in te schatten of voor openbaarmaking van de Foto toestemming van de geportretteerde(n) en/of andere rechthebbende(n) vereist is mede gelet op eventuele privacy belangen van de geportretteerde(n) en is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verkrijgen van de (voorzover vereiste) schriftelijke toestemming van de geportretteerde(n) en/of andere rechthebbende(n) voor de openbaarmaking en het voorgenomen gebruik van de Foto, indien de portretrechten of intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet uitsluitend portret-, auteurs-, model- en/of merkrechten, niet expliciet en schriftelijk door Hollandse Hoogte gewaarborgd zijn. De Klant vrijwaart Hollandse Hoogte, en diens Licentiegever en enige andere betrokken rechthebbende van alle aanspraken te dier zake;
d. In het geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Klant ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Foto niet groter zal zijn dan 800 bij 600 pixels.
e. Klant draagt ervoor zorg dat de Foto niet kan worden verveelvoudigd door derden.
f. na afloop van het overeengekomen gebruik zal de Klant alle bestanden van Foto wissen dan wel vernietigen;
g. bij openbaarmaking van de Foto in welke vorm dan ook dient de Klant terstond en zonder kostenberekening tenminste één bewijsexemplaar (al dan niet in digitale vorm) met de publicatie van de Foto aan Hollandse Hoogte te doen toekomen. De Klant zal Hollandse Hoogte vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van de website waarop de Foto is afgebeeld of via welke deze wordt getoond. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal de Klant deze aan Hollandse Hoogte verstrekken. Hollandse Hoogte behoudt zich het recht voor om uitgaven van de Klant waarin de Foto is gepubliceerd te controleren.
4.8 Wijzigingen
a. De Klant is niet bevoegd de Foto zodanig te wijzigen, te manipuleren of te verminken dat dit schadelijk is voor Hollandse Hoogte of haar Licentiegevers, of in strijd is met artikel 25 Auteurswet.
b. De Klant zal gewenste wijzigingen van de Foto eerst met Hollandse Hoogte bespreken.
c. Indien de Klant van Hollandse Hoogte of Licentiegever toestemming heeft om de Foto te manipuleren of sterk te bewerken, zal het resultaat daarvan pas gebruikt mogen worden na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
d. De auteursrechten op de gewijzigde Foto zullen bij Hollandse Hoogte rusten en de Klant zal op eerste verzoek van Hollandse Hoogte kosteloos meewerken aan enige formaliteit om die overdracht te effectueren.

4.9 Elk gebruik door de Klant van de Foto dat niet expliciet is overeengekomen met Hollandse Hoogte wordt aangemerkt als een inbreuk op de (Intellectuele) Eigendomsrechten van Hollandse Hoogte en/of diens Licentiegevers. Alsdan is de Klant aan Hollandse Hoogte een vergoeding verschuldigd van tenminste drie maal (3x) de bij Hollandse Hoogte gebruikelijke vergoeding voor (een dergelijke vorm van) gebruik van de Foto, met een minimum van € 250,00, zonder dat Hollandse Hoogte enig recht op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten), dan wel enig ander uit de wet voortvloeiend recht verliest.
4.10 Als de Foto in strijd is gebruikt met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, dan zullen de bij de Overeenkomst verleende rechten automatisch worden ingetrokken en zal de Klant op eerste verzoek van Hollandse Hoogte de Foto van de websites en haar digitale systemen (doen) verwijderen.
4.11 Indien de Foto door derden wordt gebruikt, waarvan vermoed kan worden dat dit gebruik in strijd is met de Overeenkomst, zal de Klant Hollandse Hoogte hiervan direct op de hoogte stellen.
4.12 De naam “Hollandse Hoogte” en het logo van “Hollandse Hoogte ” zijn geregistreerde merken. Het is verboden deze naam of het logo te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hollandse Hoogte, of de verplichting tot naamsvermelding.
4.13 Hollandse Hoogte behoudt zich het recht voor bepaald gebruik van de Foto niet toe te staan op welke grond dan ook. Hollandse Hoogte zal de Klant in zo’n geval informeren. Indien reeds een licentie is verstrekt, zal die bij zo’n melding automatisch en direct zijn ingetrokken. Partijen treden dan in overleg over een vervangende Foto of een financiële regeling.

Social Media
4.14 Indien Hollandse Hoogte met de Klant een licentie voor gebruik op social mediaplatforms is overeengekomen, gelden naast de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden de onderhavige voorwaarden:
a. Hollandse Hoogte verstrekt de Klant een non-exclusieve licentie voor het gebruik van de Foto op de overeengekomen websites, hierna ‘de Websites’. Onder toegestaan gebruik wordt verstaan het eenmalig publiceren van de Foto op de Websites, voor de overeengekomen accounts.
b. De algemene voorwaarden die de aanbieder van de Website hanteert zijn niet op deze Overeenkomst van toepassing. Voor zover vereist worden deze door Hollandse Hoogte uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c. Het is derden toegestaan de Foto enkel op de Website delen. Gebruik door derden buiten de Website is een inbreuk op de auteursrechten. De Klant vrijwaart Hollandse Hoogte voor de schade en kosten die daarmee verband houden.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Hollandse Hoogte spant zich ervoor in haar website met domeinnaam www.hollandse-hoogte.nl regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Hollandse Hoogte is niet aansprakelijk voor schade die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid te website te kunnen raadplegen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Hollandse Hoogte in de breedste zin van het woord of onrechtmatig zijn jegens haar.
5.2 Hollandse Hoogte verwerkt persoonsgegevens van haar Klanten in overeenstemming met haar Privacyverklaring en de toepasselijke privacy wet- en regelgeving.
5.3 Hollandse Hoogte is niet aansprakelijk voor schade welke voor de Klant is ontstaan, tenzij sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Hollandse Hoogte of door haar ingeschakelde derden. De aansprakelijkheid is alsdan in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
5.4 De Klant verplicht zich iedere adreswijziging binnen redelijke termijn voorafgaand aan die wijziging schriftelijk aan Hollandse Hoogte te melden. Bij gebreke van deze verplichting is de Klant aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit.
5.5 In geval van faillissement of van surseance van betaling, of staking van de onderneming van de Klant, dient de Klant Hollandse Hoogte hiervan onverwijld op de hoogte te (doen) stellen en heeft Hollandse Hoogte het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

6. Geschillen

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle Offertes en anderszins tussen partijen gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de Opdrachtgever heeft en ongeacht de plaats waar de levering heeft plaatsgevonden. Het Weens Koopverdrag (1980 CISG) is uitgesloten.
6.2 De Rechtbank in Amsterdam, Nederland, is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over en kennis te nemen van geschillen, ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en/of Offertes en/of anderszins tussen partijen gesloten Overeenkomsten, tenzij een dwingend wettelijke bepaling een andere Rechtbank bevoegd verklaart.

Nieuwe lightbox

Geef hieronder een naam voor de nieuwe lightbox.

Ogenblik geduld

Een ogenblik geduld alsjeblieft, je bestand wordt nu klaargezet.


Bestand staat klaar

Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je het zip-bestand kunt downloaden. Dit proces kan een paar minuten in beslag nemen.

Fout opgetreden

Er is een fout opgetreden. Je zip-bestand kon niet worden gegenereerd.

Om onze website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven) hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom ook automatisch gegenereerde informatie over jouw gebruik van onze website. De cookies die we gebruiken:
1. functionele cookies om de website goed te laten functioneren bijvoorbeeld om aankopen te kunnen doen en om met jullie te kunnen chatten;
2. analytische cookies om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten (Google Analytics).
3. social media cookies, wanneer we daarvoor toestemming hebben gekregen van de gebruiker.

akkoord
nee, geen cookies